Lily

精于心简于形~

python小结-函数的参数

1.位置参数

def power(x, n):
    s = 1
    while n > 0:
        n = n - 1
        s = s * x    return s

参数是必须的。

 

2.可选参数

def enroll(name, gender, age=6, city='Beijing'):
    print('name:', name)
    print('gender:', gender)
    print('age:', age)
    print('city:', city)
enroll('Bob', 'M', 7)
enroll('Adam', 'M', city='Tianjin')

 定义默认参数要牢记一点:默认参数必须指向不变对象!   

例如默认参数是一个list(可变),在函数中对该默认参数操作后,默认参数内容就改变了。

 

3.可变参数

def calc(*numbers):
    sum = 0
    for n in numbers:
        sum = sum + n * n    return sum

numbers定义成一个tuple

>>> calc(1, 2)5>>> calc()0

如果已经有一个list或者tuple

>>> nums = [1, 2, 3]>>> calc(*nums)14

 

4.关键字参数

关键字参数在函数内部自动组装为一个dict

def person(name, age, **kw):
    print('name:', name, 'age:', age, 'other:', kw)
>>> person('Bob', 35, city='Beijing')
name: Bob age: 35 other: {'city': 'Beijing'}>>> person('Adam', 45, gender='M', job='Engineer')
name: Adam age: 45 other: {'gender': 'M', 'job': 'Engineer'}
>>> extra = {'city': 'Beijing', 'job': 'Engineer'}>>> person('Jack', 24, **extra)
name: Jack age: 24 other: {'city': 'Beijing', 'job': 'Engineer'}

如果要限制关键字参数的名字,就可以用命名关键字参数,例如,只接收cityjob作为关键字参数。这种方式定义的函数如下:

def person(name, age, *, city, job):
    print(name, age, city, job)
>>> person('Jack', 24, city='Beijing', job='Engineer')
Jack 24 Beijing Engineer

如果函数定义中已经有了一个可变参数,后面跟着的命名关键字参数就不再需要一个特殊分隔符*了:

def person(name, age, *args, city, job):
    print(name, age, args, city, job)

 

 

文章来源:https://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000/001431752945034eb82ac80a3e64b9bb4929b16eeed1eb9000


发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

«   2020年5月   »
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
控制面板
您好,欢迎到访网站!
  查看权限
网站分类
  搜索
  最新留言
   文章归档
   • RainbowSoft Studio Z-Blog
   • 订阅本站的 RSS 2.0 新闻聚合

   Powered By Z-BlogPHP 1.6.0 Valyria

   Copyright lily Rights Reserved.